AV 2015

Verslag Algemene Vergadering VPF 23-10-2015

1. Opening voorzitter
De voorzitter Albert van der Smissen opent de Algemene Vergadering van de VPF.
Deze vergadering vindt plaats op maar liefst 100 meter hoogte. Als locatie had het bestuur van de VPF namelijk gekozen voor de Euromast in Rotterdam.
Een speciaal woord van welkom voor de bijna 89 jarige heer Hopmans en de ereleden Schröders, Oudeman en Van der Jagt.
Er zijn 35 leden aanwezig. Helaas is de penningmeester, Thomas Geelhoed, op het laatste moment verhinderd.

2a. Mededelingen
De voorzitter neemt het dagprogramma door en attendeert de aanwezigen op het inleveren van ingevulde declaraties.

2b. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
In verband met de afwezigheid vandaag van Marianne Wendt, is Peter Wulms als gast uitgenodigd, om ons bij agendapunt 4 toelichting te geven op mogelijke gevolgen van de CAO-Rijk voor VPF-ers. Peter en Marianne Wendt zijn namens het Ambtenaren Centrum onderhandelaar voor de sector Rijk.

3. Openingswoord voorzitter
De voorzitter geeft uitleg over het ontstaan en de geschiedenis van de VPF, momenteel ongeveer 335 leden tellend. Het vorige bestuur – bestaande uit Sim Spit, Piet Zeeman en Arie van der Jagt – heeft in 2008 de bestuurstaken overgedragen aan het huidige bestuur. Een van de toen gemaakte afspraken is dat het huidige bestuur – bestaande uit Albert van der Smissen (voorzitter), Ad van Gaans (secretaris), Thomas Geelhoed (penningmeester) en Piet van Sintmaartensdijk (algemeen bestuurslid) gemandateerd ongeveer 6 jaar alle bestuurstaken zouden vervullen. Dit is dus tot ongeveer vandaag, vandaar onder meer ook deze Algemene Vergadering. Bij agendapunt 10 worden de 4 voorgedragen bestuursleden formeel voor de eerste keer echt gekozen. We borgen hiermee draagvlak en rechtsgrond.
VPF-leden zijn al een aantal keren eerder uitgenodigd voor meer informele bijeenkomsten op diverse locaties in of in de omgeving van Rotterdam. Een recent voorbeeld hiervan is de receptie in 2014 van NCF/VPF ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de NCF. Daarnaast worden VPF-leden ook ieder jaar uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van de NCF. We beseffen hierbij wel dat het belang van een actief lid (NCF) anders is dan dat van een postactief lid (VPF).
Ongeveer drie jaar geleden zijn we begonnen met nieuwsbrieven voor postactieven en voor NCF-leden vanaf 61 jaar. De inhoudelijke kwaliteit van de nieuwsbrieven is gaandeweg geoptimaliseerd. Bovendien is de website www.vpf.nu al enige tijd actief.
Op basis van de statuten maakt het VPF-bestuur kosten voor inzet en expertise van de NCF, zoals individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, financiële administratie, ledenadministratie, correspondentie en communicatie. (zie hiervoor ook agendapunt 6).

4. Gevolgen CAO-Rijk voor VPF-ers
Peter Wulms geeft uitvoerig toelichting over de totstandkoming van de CAO en de keuzes, aannames en mogelijke effecten op het pensioen. Hierbij komt onder meer ter sprake het vermogen van het ABP en de positie van de Nederlandse Bank.
De elders opgevangen redeneringen over greep uit de kas + sigaar uit eigen doos, worden door Peter beargumenteerd ontkracht.
Omdat het ABP enkel de uitvoerbaarheid toetst, is het vooraf niet betrokken bij de totstandkoming van het loonruimteakkoord.
Het blijkt erg lastig om als vakbonden invloed / inspraak uit te oefenen op c.q. in te grijpen bij verlaagde pensioenuitkeringen, bijvoorbeeld via de rekenrente (momenteel 1,6%). Bovendien, de FNV heeft in de pensioenkamer overal mee ingestemd. Denk hierbij aan Witteveen I en II en de ophoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar.

5. Jaarverslag 2014
Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd jaarverslag.

6. Financieel jaarverslag 2014
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het huidige bestuur nog in actieve dienst is, dus NCF-lid. Hierdoor heeft men dus een zekere financiële invloed. De voorzitter licht in dit verband toe dat met ingang van 2016 de afspraak is gemaakt dat 25% van de gelden gereserveerd zijn voor VPF-activiteiten en dat de overige 75% naar de NCF vloeit. Dit laatste is ter vergoeding van de kosten van de NCF, zoals individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, financiële administratie, ledenadministratie, correspondentie en communicatie.
Vanuit de vergadering is er wat onduidelijkheid over de schommelingen in de contributie opbrengst. De penningmeester heeft dit al in een eerder stadium per email aan het bestuur toegelicht:
“ … De incasso op 12-02 was (terecht) omschreven als 4de kwartaal 2014. Incasso op 07-05 ten onrechte met dezelfde vermelding want dit moest zijn; 1ste kwartaal 2015. De incasso op 09-10 is (terecht) omschreven als incasso 2de kwartaal 2015 en rond 3 november zal kwartaal 3-2015 worden geïncasseerd. Reden waarom een en ander zo rommelig verloopt is dat sinds ongeveer een jaar verplicht gebruik moet worden gemaakt van een apart incassoprogramma. Waar incasso’s voorheen rechtstreeks via de ING - en per lid - konden worden aangemaakt, dient dit sinds ongeveer een jaar te gebeuren via SEPA_IBANC. Dit aparte programma maakt één batch ( een soort verzamellijst) aan voor alle incasso’s. Zodra er echter in de lijst van afzonderlijke incasso’s een foutje zit wordt de hele batch afgekeurd. Een dergelijk foutje kan zitten in de naam, rekeningnummer, soort incasso (eerste of terugkerend), in het mandaatnummer of incassonummer en nog een paar onderdelen van een dergelijk incasso-opdracht. Het zoeken is vervolgen naar de oorzaak … en dat duurt soms wel eens lang. Foutje gevonden dan opnieuw een poging wagen. Inmiddels is de penningmeester al wel gewend geraakt aan het werken met dit aparte programma, maar soms gaat er wat mis. Daarom is het nog steeds niet gelukt om met regelmaat de contributie van de VPF te innen.”

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat FNV een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering aanbiedt. Hierdoor lijkt het aantrekkelijk om over te stappen.
Toegelicht wordt dat opgepast moet worden dat bij FNV beslist niet alles “onbeperkt” is. Bovendien heeft de NCF ook een aantrekkelijke aanbieding via CZ. Hiervoor is al bij herhaling aandacht besteed via digitale Bindingen. Het is vanaf heden dus zaak dat deze digitale nieuwsbrieven ook bij VPF-ers terecht komen. Er komt in de decemberuitgave van Bondig overigens een artikel over CZ.
Na bovenstaande toelichting levert het door de penningmeester opgemaakte financiële jaarverslag geen bijzondere bijzonderheden op.
Hierna gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd jaarverslag.

7. Verslag kascontrolecommissie 2014
Piet Zeeman doet namens de kascontrolecommissie – bestaande uit Piet Zeeman en Arie van der Jagt – mondeling verslag van de kascontrole. De boekhouding is vanaf 2014 nagekeken, waarbij geconstateerd is dat de cijfers correct zijn. Opgemerkt wordt nog dat de penningmeester veel extra werk heeft gehad aan de invoering van het IBAN-nummer.
De kascontrolecommissie stelt de Algemene Vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het kalenderjaar 2014. De vergadering stemt hiermee in.

8. Begroting 2015 + 2016
Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemde begrotingen.

9. Benoeming kascontrolecommissie 2015
Als kandidaten geven zich ter plaatse op de heren Van Elven en Pattenier.
De vergadering stemt hiermee in.

10. Herbenoeming bestuur
De voorzitter licht toe dat het voltallige bestuur bereid is om zich voor de komende periode beschikbaar te stellen voor de opgedragen bestuurstaken. Vanuit de vergadering zijn er geen overige kandidaten, waardoor het zittende bestuur door de vergadering herbenoemd is.
Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor de automatische doorlink van zittende VPF-bestuursleden, die ook zitting hebben in het bestuur van de NCF. De secretaris van de VPF geeft aan dat dit wordt meegenomen in één van de komende bestuursvergaderingen van de VPF.

11. Rondvraag
Hoe kan worden voorkomen dat er – vanwege inkomsten uit SVB waar het ABP geen rekening mee houdt – een terugbetaling aan de Belastingdienst moet plaats vinden?
Dit kan voorkomen worden door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.

Tot slot wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de volgende leden in het zonnetje te zetten:
• Erelid Michel Schröders (88 jaar) ontvangt (na 1 jaar vertraging) zijn welverdiende VPF-pennenset.
• Erelid Arie van der Jagt vanwege het feit dat Arie op 26 oktober 79 jaar wordt. Een fles “nat” is zijn deel.
• Gerard Hopmans vanwege het feit dat hij op 28 oktober 89 jaar wordt. Een pakket “nat” is zijn deel.

12. Sluiting
Nadat de voorzitter alle aanwezigen nogmaals uitnodigt voor de lunch, de daarop volgende rondleiding met gids en de afsluitende borrel, sluit hij om 12.30 uur de vergadering.