AV 2017

Verslag Algemene Vergadering VPF 12-5-2017

1. Opening
Bestuurslid Piet van Sintmaartensdijk opent om 11.00 uur de Algemene Vergadering van de VPF.
Deze vergadering vindt plaats in Hilvarenbeek. Als locatie had het bestuur van de VPF namelijk gekozen voor het Event Center van de Safaripark de Beekse Bergen.
Er zijn nu 51 leden aanwezig, waarbij Piet iedereen uitnodigt om volgend jaar iemand extra mee te nemen.

2a. Mededelingen
• Piet neemt het dagprogramma door en attendeert de aanwezigen op het vandaag bij de penningmeester inleveren van ingevulde reisdeclaraties.
• Verzocht wordt om de mobiele telefoons uit te zetten of op de trilstand.
• Binnen het Ambtenarencentrum is een pensioengroep actief. Een van de leden van deze werkgroep is Antoon Bonke. Hij is vandaag helaas niet aanwezig, maar op de volgende VPF-bijeenkomsten praat Antoon de dan aanwezigen voortaan bij over de activiteiten van deze pensioengroep.
• Ons gewaardeerd VPF-lid Frans van Elven heeft op 26 april 2017 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen. Vanaf die dag is Frans lid in de orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn vrijwilligerswerk voor het KWF, zijn werkzaamheden voor het Toon Hermans huis in Roermond en natuurlijk zijn kaderactiviteiten voor de NCF en VPF. Namens het bestuur krijgt Frans een attentie uitgereikt.
• Tot slot worden de andere bestuursleden voorgesteld, te weten Albert van der Smissen (voorzitter), Ad van Gaans (secretaris) en Thomas Geelhoed (penningmeester).

2b. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Marianne Wendt is als gast uitgenodigd, om ons aan het einde van de vergadering toelichting te geven op pensioenen en overige zaken. Marianne is namens de NCF onderhandelaar in het Georganiseerd Overleg Belastingdienst, namens het Ambtenaren Centrum onderhandelaar voor de sector Rijk en lid van de Pensioenkamer ABP.

3. Openingswoord voorzitter
Albert is blij dat er weer meer mensen op deze vergadering zijn afgenomen, hopelijk worden dat er in 2018 meer dan bij de jaarvergadering van de NCF.
De VPF blijft groeien, mede door de vele uittreders via de Switch regeling. Ook zijn we erg dankbaar dat collega’s Wim de Graaf en Joop Hupkes iedereen bellen om de aandacht te vestigen op het lid worden van de VPF.
De VPF helpt met problemen, heeft een belastingservice en zet zich in voor de pensioenen. Eigenlijk blijft de service dus gelijk aan die van de NCF, zij het dan soms op andere onderwerpen.

4. Verslag Algemene Vergadering 30-6-2016
Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd verslag.

5. Jaarverslag 2016
Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd jaarverslag.

6. Financieel jaarverslag 2015
De penningmeester licht toe dat er in 2016 afspraken zijn gemaakt over de zogenaamde contributieschuif. Dit is dan exclusief de kosten voor de jaarvergadering. Voor 2017 wordt hetzelfde voorgesteld, waarbij Thomas hierop al een voorschotje heeft genomen in de begroting.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
De korte toelichting op het door de penningmeester opgemaakte financiële jaarverslag levert geen bijzonderheden op.
Hierna gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd jaarverslag.

7. Verslag kascontrolecommissie 2016
Edo Pattenier doet namens de kascontrolecommissie – bestaande uit Edo Pattenier en Frans van Elven – mondeling verslag van de kascontrole.
Alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 en de balans van de VPF over genoemde periode te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.
De controle heeft plaatsgevonden in Hotel Hoogeerd aan de Maasbandijk 10 te Niftrik.
In de verwerking van de ontvangsten en uitgaven hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan.
Het resultaat over het boekjaar bedroeg een negatief saldo van € 1.619,-. Het eigen vermogen bedroeg daardoor per 31 december 2016 € 32.819,-.
De kascontrolecommissie verzoekt de Algemene Vergadering om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over genoemde periode.
De vergadering stemt hiermee in.
Edo en Frans worden bedankt voor de geleverde inspanningen.

8. Begroting 2017-2018
Thomas licht als penningmeester een en ander toe. Met hem constateren we een stijging van ledenaantal, maar ook dat het eerste jaar van lidmaatschap gratis is.
Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemde begrotingen.

9. Benoeming kascontrolecommissie 2017
Als kandidaten blijven Frans en Edo beschikbaar.
Uit de vergadering melden zich aan Ton Aarden en Jan Keppels.
Hierdoor kan de penningmeester nu putten uit vier kandidaten.
De Algemene Vergadering stemt hiermee in.

10. Voorstel vrijstelling contributie
Gezien het vaak al vele decennia trouw betalen van contributie, stelt het bestuur voor om voortaan alle VPF-leden vanaf de leeftijd van 90 jaar vrij te stellen van contributie, momenteel 11 leden.
Vanuit de vergadering komt het voorstel om de leeftijd van 80 jaar te gebruiken, dit komt dan neer op 35 gratis leden.
Na uitwisseling van argumenten wordt overgegaan tot een mondelinge stemming. Een meerderheid is toch voorstander is van 90 jaar.
De Algemene Vergadering stemt hiermee in.
Het bestuur gaat deze groep een brief sturen.

11. Toestemming voor aanpassing statuten
Het bestuur vraagt toestemming aan de vergadering om aan de slag te mogen gaan met de volgende twee aanpassingen in de statuten:
Artikel 6, lid 2: leden de vereniging mogen zijn: zij die het Ministerie van Financiën en zijn diensten verlaten hebben op basis van … (toevoegen) … zij die als lid van de NCF de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.
Artikel 13, lid 1. Verenigingsjaar veranderen van “1 oktober – 30 september” in “kalenderjaar”.
De Algemene Vergadering stemt hiermee in.

12. Pensioen en overig
Marianne Wendt geeft uitvoerig uitleg over de veranderingen bij de Belastingdienst, waarbij onder meer stil gestaan wordt bij de uitstroomregeling, de reorganisatie, het onder curatele staan, de aansturing vanuit de top, de investeringsagenda, digitalisering, het waarom van het massaal verlaten van de dienst.
Wat betreft pensioen geeft Marianne toelichting over laag vertrouwen in pensioenstelsel, verdwijnend draagvlak, een onderzoek naar stelselwijziging en over indexatie.

13. Rondvraag
Ger de Brouwer merkt op dat de SVB de loonheffingskorting toepast en vraagt hiervoor aandacht in verband met nabetalingen bij de belastingheffing. Dit kan simpel opgelost worden door het tijdig aanvragen van een voorlopige aanslag bij de Belastingdienst.
Namens het bestuur bedankt Piet de wervende bellers Joop Hupkes en Wim de Graaf met een passende attentie. Wim heeft zijn attentie per post toegezonden gekregen.

14. Sluiting
Nadat Piet alle aanwezigen uitnodigt voor de lunch, de daarop volgende rondleiding door het Safaripark met gids en de afsluitende borrel, sluit hij om 12.30 uur deze Algemene Vergadering.