AV 2018

Verslag Algemene Vergadering VPF 1-7-2018

1. Opening
Deze vergadering vindt plaats Rotterdam. Als locatie heeft het bestuur van de VPF namelijk gekozen voor de rondvaartboot Marco Polo van rederij Spido.
Bestuurslid Piet van Sintmaartensdijk opent om 11.00 uur de Algemene Vergadering van de VPF en heet de 85 aanwezigen hartelijk welkom. Er wordt begonnen met een moment van stilte voor de in de afgelopen periode overleden collega’s.
Thomas Geelhoed (penningmeester) is helaas verhinderd vanwege werkzaamheden voor de Belastingdienst.

2a. Mededelingen

  • Piet van Sintmaartensdijk (bestuurslid) neemt het dagprogramma door en attendeert de aanwezigen op het vandaag bij hem inleveren van de reisdeclaraties.
  • Verzocht wordt om de mobiele telefoons uit te zetten of op de trilstand.
  • De werkgroep “aanpassing statuten” is inmiddels voorzien van het nodige leeswerk en stemt vanmiddag, na de algemene vergadering, onderling af hoe invulling gegeven gaat worden aan de feitelijke start. Zitting hebben Antoon Bonke, Piet Zeeman en Anton Aarden.
  • Tot slot worden de andere bestuursleden voorgesteld, te weten Albert van der Smissen (voorzitter) en Ad van Gaans (secretaris).

3. Vaststelling agenda
Nico Goor vraagt naar het bestuursbeleid van het afgelopen jaar en naar de voortgang van de werkgroep Statuten. Het eerste deel komt terug bij agendapunt 6. en het tweede deel wordt de komende tijd feitelijk in gang gezet.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Openingswoord
Albert van der Smissen (voorzitter) is blij dat er weer meer mensen op deze vergadering zijn afgekomen, we begonnen op de Euromast met 35 mensen en vandaag zitten we al op 85.

De VPF blijft groeien, mede door de vele uittreders via de Switch regeling. Ook zijn we erg dankbaar dat collega’s Wim de Graaf en Joop Hupkes iedereen bellen om de aandacht te vestigen op het lid worden van de VPF. Ook de dames van de kantoororganisatie van de NCF stoppen veel werk in de werving van nieuwe leden, waarvoor dank.

De VPF helpt met problemen, heeft een belastingservice en zet zich in voor de pensioenen. Eigenlijk blijft de service dus gelijk aan die van de NCF, zij het dan soms op andere onderwerpen.

Antoon Bonke zit in de pensioengroep van het Ambtenarencentrum (AC).

In het AC-bestuur gaat Albert van der Smissen (voorzitter) vragen of er specifieke aandacht is voor gepensioneerden. Zo niet, dan kunnen we ons wellicht afvragen of het AC wel de goede plek voor ons is. In de Algemene Vergadering van het AC later deze maand opteert Albert van der Smissen (voorzitter) voor een aparte bestuurszetel voor gepensioneerden.

Grote pensioenfondsen verliezen de aandacht voor het indexeren. Dit is ook van belang voor jongeren.

Vanuit de SER zijn er pogingen om te komen tot een nieuw pensioenstelsel.

De VPF volgt, via de NCF, bij de Europese koepel CESI, kritisch de harmonisering van pensioenen.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft veel macht bij de rekenregels, deze sluiten niet aan bij de realiteit. De verwachte indexatie gaat het dus niet worden.

Er zijn geen aanvullende vragen of opmerkingen.

5. Verslag Algemene Vergadering 12 mei 2017
Vanuit de vergadering komt een taalkundige correctie: “afgenomen -> afgekomen” (punt 3)
Ad van Gaans (secretaris) voegt er zelf nog een toe: “2 x is” (punt 10).
Hierna gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd verslag.

6. Jaarverslag 2017
Nico Goor refereert naar de visie van de VPF op de website. De vorige CAO is ten koste gegaan van gepensioneerden. Het wegblijven van de indexatie geeft nu al een totale schade van 20%.
Op Social Media zie je steeds meer verzet tegen de rekenrente van DNB, met een gemiddeld rendement van ABP van 6 a 7%. De politieke partijen en de vakbonden zouden zich meer moeten verzetten. Waarom zijn er de laatste 10 jaar geen acties vanuit de gepensioneerden?

Antoon Bonke geeft toelichting op de handelswijze van DNB. Feit is ook dat men ouder wordt, dus dat er ook meer uitkering nodig is vanuit ABP. We moeten ook geen zaken door elkaar halen. Er is via bijvoorbeeld VPF geen invloed mogelijk op het ouder worden en op rekenregels.
Enkel een compleet andere politieke wind op het Binnenhof zou iets kunnen veranderen.

Albert van der Smissen (voorzitter) geeft aan dat we met 1 zetel nauwelijks invloed hebben in het ABP-bestuur. Als je echt iets wilt, dan moet je nu samen opstaan en met z’n allen in actie komen. We houden als bestuur de laatste 3 jaar de VPF-leden zo goed mogelijk op de hoogte, verspreiden periodiek een inhoudelijk prima digitale nieuwsbrief pensioen, we hebben Antoon Bonke in de pensioengroep van het AC en we hebben een actiever bestuursbeleid dan voorheen.
Maar nogmaals: gezamenlijk moeten we strijden voor wat er gebeurt met de rekenregels van DNB.
De VPF is te klein voor echte invloed, maar groot genoeg om met een vuist op tafel te slaan.

Nico Goor vindt dat het tijd is voor het mobiliseren van mensen, een oproep aan gepensioneerden, alle vakbonden in actie.

Henk Davelaar tipt kort de relatie aan met de Europese Bank.

Albert van der Smissen (voorzitter) stelt voor om eerst in het AC alle ouderen georganiseerd te krijgen in 1 stem of 1 zetel. Het is nog wel even afwachten of het AC e.e.a. ondersteunt. Zo niet, dan zouden we in onze Algemene Vergadering van 2019 kunnen praten over nut/noodzaak van aansluiting van de VPF bij het AC.

Antoon Bonke vult aan met een verwijzing naar het tekenen van pensioenmanifest (van Omroep Max). Dit is te vinden op www.maxpensioenmanifest.nl Je tekent dan voor “ik wil een simpeler, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel”.
De partner van Joop Gerberink vertelt dat veel ouderen niet op Social Media zitten en pleit dan ook voor een andere wijze van aandacht voor dit manifest.

Joop Hupkes reikt een alternatief aan voor als indexatie niet lukt: verhoging heffingskorting voor ouderen.

Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd jaarverslag.

7. Financieel jaarverslag 2017
Opgemerkt wordt dat op pagina 1 “Vakvereniging” moet veranderen in “vereniging”.

Zonder verdere op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd jaarverslag.

8. Verslag kascontrolecommissie 2017
Anton Aarden en Jan Keppels doen -namens de kascontrolecommissie –verslag van de kascontrole.

Naar aanleiding van de door de Algemene Ledenvergadering 20l7 van de Vereniging Postactieven Financiën aan ondergetekenden opgedragen taak om over het boekjaar 2017 kascontrole uit te voeren en daarover verslag te doen, delen wij u het volgende mede.
Door ons is controle uitgevoerd op de juistheid en volledigheid van de in de boekhouding gedane boekingen met de daarbij behorende bescheiden. Voorts hebben wij de saldi van de liquide middelen per 31 december 2017 gecontroleerd met de in de boekhouding vastgelegde saldi.
Op grond van onze bevindingen hebben wij vastgesteld dat de verantwoorde ontvangsten en uitgaven zijn gedekt door onderliggende bewijsstukken. Voorts hebben wij geconstateerd dat de saldi van de liquide middelen per 31 december 2017 overeenstemmen met de in de balans per 31 december 2017 vermelde saldi.
ln verband met het vorenstaande stellen wij de Algemene Ledenvergadering 2018 voor aan het bestuur volledige decharge te verlenen voor de financiële verantwoording over het verenigingsjaar 2017.
Als suggestie hebben wij het bestuur geadviseerd in de definitieve versie van het financieel jaarverslag 2017 een toelichting van de opbouw van de contributie inkomsten op te nemen.

De Algemene Vergadering stemt hiermee in.
Anton en Jan worden bedankt voor de geleverde inspanningen.

9. Begroting 2018-2019
Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemde begrotingen.

10. Benoeming kascontrolecommissie 2018
Voor de continuïteit wordt voorgesteld om Anton Aarden en Jan Keppels ook te benoemen voor 2019. Als reserve leden stellen zich beschikbaar Antoon Bonke en Nico Goor.
De Algemene Vergadering stemt hiermee in.

11. Rondvraag
Nico Goor vraagt de werkgroep aanpassing statuten om ook te kijken naar artikel 10, leden 1 en 2 (verkiesbaarheid bestuursleden) in combinatie met de afspraken hierover in het huishoudelijk reglement.
Albert van der Smissen (voorzitter) geeft in dit verband aan dat de Algemene Vergadering van 23 oktober 2015 op de Euromast unaniem akkoord is gegaan met het voorstel dat het voltallige bestuur bereid is om zich voor de komende zittingstermijn van 6 jaar beschikbaar te stellen voor de opgedragen bestuurstaken. Vanuit die Algemene Vergadering waren er toen geen overige kandidaten, waardoor het zittende bestuur door de vergadering werd herbenoemd.

Piet van Sintmaartensdijk (bestuurslid) maakt van deze gelegenheid gebruik om publiekelijk aan te kondigen dat hij zijn bestuurslidmaatschap van de VPF gaat beëindigen direct na deze Algemene Vergadering. Zijn bestuurscollega’s verrassen hem hierop met een groot boeket bloemen voor zijn ega en met een enorme schaal met ijs.

12. Sluiting
Nadat Piet van Sintmaartensdijk (bestuurslid) alle aanwezigen uitnodigt voor een voortreffelijke buffetlunch, de daarop volgende rondvaart door de Rotterdamse haven inclusief een afsluitende borrel, sluit hij om 12.00 uur deze Algemene Vergadering 2018.