AV 2019

Verslag Algemene Vergadering VPF 10-5-2019

1. Opening

 • Deze vergadering vindt plaats Apeldoorn. Als locatie heeft het bestuur van de VPF namelijk gekozen voor Apenheul. Vanaf 10.15 uur kan genoten worden van een Lazy Monkey koffiearrangement.
 • Albert van der Smissen (voorzitter) opent om 11.00 uur de Algemene Vergadering van de VPF en heet de 90 aanwezigen hartelijk welkom. Op een gegeven moment hadden we ongeveer 120 aanmeldingen, maar we hebben wat afmeldingen gekregen en ook zijn er een aantal aanmelders niet aanwezig.
 • Er wordt begonnen met een moment van stilte voor de 10 in de afgelopen periode overleden collega’s.


2. Mededelingen

 • Ad van Gaans (secretaris) neemt het dagprogramma door en attendeert de aanwezigen op het vandaag aan de ontvangstbalie in te leveren reisdeclaraties.
 • Verzocht wordt om de mobiele telefoons uit te zetten of op de trilstand.
 • Er wordt kort ingezoomd op de zogenaamde Apentest, herken jezelf! Aan de hand van een paar gerichte vragen, wordt vastgesteld op welke apensoort iemand lijkt, waarna bijpassend karakter en persoonlijkheid beschreven wordt.
 • Tot slot worden de andere bestuursleden voorgesteld, te weten Albert van der Smissen (voorzitter) en Thomas Geelhoed (penningmeester).


3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


4. Openingswoord van de voorzitter

 • Albert van der Smissen (voorzitter) is verheugd over het feit dat er wederom meer mensen op deze vergadering zijn afgekomen, we begonnen op de Euromast met 35 mensen en vandaag zitten we al op bijna 100.
 • De VPF blijft groeien, momenteel bijna 600 leden. Dit is mede door de vele uittreders via de Switch regeling. Ook zijn we erg dankbaar dat collega’s Wim de Graaf en Joop Hupkes iedereen bellen om de aandacht te vestigen op het lid worden van de VPF. Ook de dames van de kantoororganisatie van de NCF stoppen veel werk in de werving van nieuwe leden met daarbij een perfecte technische ondersteuning van Chris, waarvoor dank.
 • Naar aanleiding van de Algemene Vergadering 2018 heeft het bestuur een enquête onder alle leden uitgezet over “waar zijn we van”, waaruit naar voren kwam dat ongeveer 96% het helemaal prima vindt zoals het nu bij de VPF gaat, tevreden dus over de kwaliteit van onze dienstverlening.
 • In de vergadering van het Ambtenarencentrum (AC) is gesproken over een boven sectoraal loonakkoord van 3 miljard. Wordt op de pensioenen gekort, dan kijken we of de werkenden kunnen meebetalen.
 • Op 18 maart 2019 heeft de VPF – samen met de NCF – actief deelgenomen aan de grote actie #goedpensioen op het Malieveld in Den Haag. Helaas werd dit rond het middaguur al afgebroken vanwege een calamiteit in Utrecht. De organisatie was in handen van de Coalitie voor Veiligheid.
 • Zowel VPF als NCF zijn aangesloten bij deze zogenaamde Coalitie voor Veiligheid, een samenbundeling van 13 vakbonden en beroepsorganisaties met leden in de publieke veiligheidssector. Het doel is een sterk front te vormen en de politiek te bewegen meer te investeren in veiligheid.
  Toen bleek dat de FNV eenzijdig de afgebroken actie van 1 maart jl. organisatorisch had overgenomen, heeft genoemde Coalitie besloten om niet langer mee te doen met de opnieuw geplande landelijke actiedag van 29 mei 2019.
  Hiervoor in de plaats heeft de Coalitie op 15 mei jl. een zeer geslaagde kleinschalige “pensioen-gehaktdag” uitgevoerd op ’t Plein bij de 2e kamer in Den Haag. De veiligheidssectoren (politie, brandweer, ambulance, defensie, douane, marechaussee et cetera) maakten die dag symbolisch gehakt van de pensioenplannen van minister Koolmees. Waarom voerden we toen actie?
  - Afschaffen van de RVU-boete. Vakbonden willen namelijk op CAO-niveau afspraken maken over regelingen ten behoeve van zwaar en/of hoog risico beroepen.
  - Bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar.
  - Aanpassing van de 1 op 1 verhouding bij toenemende levensverwachting.
  - Aanpassing van de spelegels over de huidige rekenrente waardoor indexering van de pensioenen voor werkenden en gepensioneerden mogelijk wordt.
  - ZZP-ers zijn ook werkenden. De vakbonden zijn van mening dat om reden van oneerlijke arbeidsmarktconcurrentie maar ook de lange termijn gevolgen/risico’s op de kosten voor de sociale zekerheid ook ZZP-ers pensioen dienen op te bouwen.

Er zijn geen aanvullende vragen of opmerkingen.

5. Verslag Algemene Vergadering 1 juni 2018
Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd jaarverslag.

6. Jaarverslag 2018
Er is een taalkundige correctie gevonden.

Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd jaarverslag.

7. Financieel jaarverslag 2018
Thomas Geelhoed (penningmeester) licht een en ander mondeling toe.

Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemd jaarverslag.

8. Verslag kascontrolecommissie 2018
Bij afwezigheid van Anton Aarden (ziekte) doet Jan Keppels namens de kascontrolecommissie verslag van de kascontrole.

Naar aanleiding van de door de Algemene Ledenvergadering 2018 van de Vereniging Postactieven Financiën aan ondergetekenden opgedragen taak om over het boekjaar 2018 kascontrole uit te voeren en daarover verslag te doen, delen wij u het volgende mede.
Door ons is op 21 februari 2019 controle uitgevoerd op de juistheid en volledigheid van de in de boekhouding gedane boekingen met de daarbij behorende bescheiden. Voorts hebben wij de saldi van de liquide middelen per 31 december 2018 gecontroleerd met de in de boekhouding vastgelegde saldi.
Op grond van onze bevindingen hebben wij vastgesteld dat de verantwoorde ontvangsten en uitgaven zijn gedekt door onderliggende bewijsstukken. Voorts hebben wij geconstateerd dat de saldi van de liquide middelen per 31 december 2018 overeenstemmen met de in de balans per 31 december 2018 vermelde saldi. ln verband met het vorenstaande stellen wij de Algemene Ledenvergadering 2019 voor aan het bestuur volledige decharge te verlenen voor de financiële verantwoording over het verenigingsjaar 2018.
Suggestie: Wijziging ING-rekening tenaamstelling. NCF dient gewijzigd te worden in VPF.

De Algemene Vergadering stemt hiermee in.
Anton en Jan worden bedankt voor de geleverde inspanningen.

9. Begroting 2019-2020
Zonder op- of aanmerkingen gaat de Algemene Vergadering akkoord met genoemde begrotingen.

10. Benoeming kascontrolecommissie 2019
Voor de continuïteit wordt voorgesteld om naast Anton Aarden en Jan Keppels nu ook Joop van Oord toe te voegen aan “beschikbaar voor 2020”. Als reserve leden blijven Piet Zeeman, Antoon Bonke en Nico Goor genoteerd staan.
De Algemene Vergadering stemt hiermee in.

11. Bestuursverkiezing
Albert van der Smissen (voorzitter) stelt de Algemene Vergadering voor om twee VPF-leden op Ad Interimbasis toe te voegen aan het bestuur. De beoogde samenstelling is dan 2 x (bestuur) NCF + 3 VPF. We hebben hierdoor bestendigheid, continuïteit en dwarsverband binnen het VPF-bestuur.
In de Algemene Vergadering van 16 oktober 2015 is een bestuurstermijn van 6 jaar afgesproken. Om te voorkomen dat de drie huidige bestuur in 2020 tegelijk aftreden (en eventueel her verkiesbaar zijn), treedt Albert van der Smissen (voorzitter) dit jaar al af, treedt Thomas Geelhoed (penningmeester) in 2020 af en Ad van Gaans (secretaris) in 2021.

De Algemene Vergadering stemt hiermee in.

Ad van Gaans (secretaris) legt de herverkiezing van Albert van der Smissen als voorzitter voor aan de Algemene Vergadering.

Deze stemt hier unaniem mee in, waar na Albert formeel is herbenoemd.

12. Rondvraag
Op verzoek geeft Marianne Wendt (bestuurder NCF) mondelinge toelichting op zaken uit de Nieuwsbrief pensioen.
Een suggestie hierop uit de vergadering is om de komende tijd of in de volgende Algemene Vergadering een themadeel te beleggen, met daarbij een inleider vanuit ABP die een bevlogen verhaal kan presenteren. Het bestuur neemt dit mee.

Voor het overige zijn er geen vragen.

13. Sluiting
Ad van Gaans (secretaris) bedankt Chris voor de perfecte technische bijstand en de twee behulpzame dames voor het soepel laten verlopen van de aanmeldbalie.
De automobilisten worden geattendeerd op de “gratis” uitrijkaart, waarna alle aanwezigen uitgenodigd zijn voor een korte wandeling naar tentencomplex “Kambizuri”, waar we met uitzicht op de gorilla’s kunnen genieten van een voortreffelijke Lemurenlunch.
Na afloop volgt een rondleiding door Apenheul inclusief de gorillavoederpresentatie en een gezellige afsluitende Healthy borrel in Kambizuri.

Albert van der Smissen (voorzitter) sluit om 12.15 uur deze Algemene Vergadering 2019.