Verslag 2021

Verslag Algemene Vergadering VPF

25 juni 2021


De voorzitter
– Albert van der Smissen – heet iedereen welkom in deze “online” Algemene Vergadering (AV), waarna deze om 11:00 uur is geopend (1.).
Namens het bestuur zijn aanwezig Thomas Geelhoed (penningmeester), Ad van Gaans (secretaris), Antoon Bonke (plaatsvervangend voorzitter) en Hans van der Zwet Slotenmaker (ledenadministratie). Er zijn 9 leden online aanwezig.

De voorzitter geeft bij de mededelingen (2.) toelichting op de het feit dat door de nog geldende beperkingen vanwege Corona het bestuur nogmaals heeft moeten besluiten om gebruik te maken van ClickMeeting. Hiermee worden de vaste sprekers in live beeld gebracht en worden waar nodig filmpjes en presentaties afgedraaid. Hierna volgt een korte uitleg over hoe we in deze online AV gaan werken. Stemmen doen we via een stemmingsvraag op het beeldscherm, zelf te bedienen per deelnemer. Heb je een vraag of opmerking? Dan graag in de chatbox op je beeldscherm, die we als bestuur scherp in de gaten houden en waarop we dan telkens tussentijds proberen te reageren.

De voorzitter
stelt de agenda (3.) ongewijzigd vast.

De voorzitter
vraagt bij aanvang van zijn korte openingswoord (4.) om een moment van stilte voor de in de periode vanaf de vorige AV overleden leden. Een voor een passeren op het beeldscherm de namen van onze zes overleden collega’s. Hierna gaat hij kort in op een paar onderwerpen, waaronder de mogelijke kortingen op het pensioen, de premieontwikkeling en de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Vragen hierover kunnen na deze algemene vergadering rechtstreeks worden gesteld aan André van Vliet, onze vertegenwoordiger namens het AC in het bestuur van het ABP.

De secretaris
behandelt het verslag van de AV’s van 5 en 23 november 2020 (5.). Iedereen heeft al in de voorafgaande periode de gelegenheid gekregen om hierop te reageren. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Er zijn ook nu in de chatbox geen reacties.
De AV keurt aldus unaniem het verslag van de AV-2020 goed.

De secretaris
behandelt het jaarverslag VPF van 2020 (6.). Ook hier heeft iedereen al in de voorafgaande periode de gelegenheid gekregen om te reageren. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Er zijn ook nu in de chatbox geen reacties.
De AV keurt aldus unaniem het jaarverslag 2020 goed en verleent het bestuur hiermee décharge voor het gevoerde beleid over 2020.

De penningmeester
behandelt de jaarrekening 2020, inclusief de begrotingen 2021-2022 (7.).
Carel Loman ziet met genoegen dat het eigen vermogen groeiende is. Is er in dit verband al nagedacht over een plafond? Wat doen we als dit bereikt is? Een extra uitje of iets dergelijks?
In reactie hierop geeft de penningmeester aan dat er geen beslissing is genomen over een eventueel plafond, maar dat hier nog nader over gesproken zal worden. Voor wat betreft een extra uitje of iets dergelijks; afhankelijk van de landelijke maatregelen met betrekking tot de COVID-19 besmettingen volgt ook hierover nog bericht.
Jo Augustin denkt – rekening houdend met het openingswoord van de voorzitter over de hoogte van de AOW – in dit coronajaar aan een coronakorting voor leden. Hij bedoelt geen formele contributieverlaging, want dat moet via de AV en eventueel de statuten.
In reactie hierop geeft de penningmeester aan dat het bestuur deze tip in overweging zal nemen en in een eerstvolgende vergadering zal bespreken.
Er zijn in de chatbox geen verdere reacties.
De stemmingsvraag: “Kunt u instemmen met de rekening en verantwoording over 2020?”
Deze vraag wordt unaniem met JA beantwoord.

De voorzitter
behandelt het verslag van de kascontrolecommissie 2020 (8.).
Het verslag van 6 mei 2021 is terug te vinden in de al vooraf verdeelde vergaderset.
Dit jaar hadden hier zitting in Benny Heikens en Jan Keppels, helaas beiden vandaag niet aanwezig in deze AV. De voorzitter bedankt hen voor de inzet. Er zijn geen reacties in de chatbox.
De AV verleent hiermee het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid 2020 en de verantwoording daarvan.

De voorzitter behandelt de benoeming van de kascontrolecommissie 2021 (9.).
Hij vraagt de deelnemers om via de chatbox aan te geven wie er toegevoegd wil worden aan de lijst. Zich aangemeld hebben dit keer Carel Loman en Jack Indenkleef.
De penningmeester nodigt t.z.t. twee kandidaten uit.

De voorzitter behandelt het voorstel Huishoudelijk Reglement (10.).
Er zijn geen reacties in de chatbox.
De stemmingsvraag: “Kunt u instemmen met het voorgestelde huishoudelijk reglement?”
Deze vraag wordt unaniem met JA beantwoord.
Het reglement treedt de dag na de AV in werking en wordt gepubliceerd op www.vpf.nu.

De voorzitter behandelt de bestuursverkiezing (11.).
Het bestuur heeft een unanieme voordracht gedaan om Ad van Gaans te herbenoemen als secretaris. Er zijn geen reacties in de chatbox.
De stemmingsvraag: “Kunt u instemmen met de herbenoeming van Dhr. van Gaans als secretaris?”
Deze vraag wordt unaniem met JA beantwoord.
De voorzitter vraagt aan Ad of hij deze herbenoeming als secretaris wil aanvaarden.
Ad geeft hierop aan “ja, graag”.

Antoon Bonke geeft een korte toelichting op het agendapunt Sociale activiteit 2022 - Wildlands Emmen (12.).
Vanuit de AV komt een suggestie om zo’n activiteit eventueel ook al later in 2021 te organiseren. In reactie hierop wordt gewaarschuwd met het voorzichtig zijn met najaar 2021.
De conclusie is dat de bestuursleden Antoon Bonke en Ad van Gaans groen licht van de AV krijgen om aan de slag te gaan met de voorbereidingen op deze activiteit.

De voorzitter constateert dat er geen gebruik gemaakt wordt van de rondvraag (13.).

De voorzitter sluit hierna de AV (14.).
Hiermee is de AV van 25 juni 2021 formeel gesloten.

Albert verwijst nog naar het Webinar “pensioen & ABP”, wat direct hierna zal plaats vinden.
André van Vliet – bestuurder ABP – zal dit (in)leiden.