Privacyreglement en privacyverklaring
Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF)

Privacyregelement

Dit privacyreglement is afkomstig van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (hierna: ‘NCF’) en is (o.a.) van toepassing op haar persoonsregistraties, op de verwerkingen van persoonsgegevens en de websites. In dit privacyreglement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken van leden en hoe wij daarmee omgaan.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Dit privacyreglement – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die via de websites, telefonisch of d.m.v. ingeleverde (digitale) formulieren aan de NCF worden verstrekt ten behoeve van de leden- en financiële administratie.
 2. De NCF hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van (aankomende) leden die persoonsgegevens aan de NCF verstrekken. Wij gebruiken alle aan onze verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De NCF is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.
 4. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving nu of later gemeld dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een melding gedaan of zal een melding gedaan worden. Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van de AP.

Artikel 2. Persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft

 1. Om lid te kunnen worden en blijven van de NCF dienen betrokkenen de voor de werkzaamheden van de NCF benodigde persoonsgegevens te verstrekken.
 2. Als u zich registreert via onze websites en/of via e-mail, telefoon of een contactformulier contact met ons opneemt, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
  Met betrekking tot de ledenadministratie:
  naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, geboortedatum, e-mailadres(sen), IP-adres, telefoonnummer(s), uniek ledennummer, personeelsnummer, regio.
  Met betrekking tot de financiële administratie:
  behalve de gegevens van de ledenadministratie tevens:
  rekeningnummer(s) van bank(en) / voor het lidmaatschap relevante bankgegevens, betalingsgegevens, storneringen door leden, betalingsherinneringen, machtigingen
  Met betrekking tot de individuele belangenbehartiging:
  naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, geboortedatum, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), uniek ledennummer, personeelsnummer, regio.
  Deze persoonsgegevens worden door de NCF verwerkt voor de volgende doeleinden:
  a. om van aanvragen om informatie door leden af te handelen;
  b. om met leden in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen;
  c. om leden te informeren over vakbondrelevante diensten, wijzigingen in de agenda’s, aankondigingen van evenementen, de inning van contributies en dit per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel indien daarvoor toestemming is gegeven en waarvoor leden steeds de door hen verleende toestemming op elk gewenst moment kunnen intrekken door een e-mail te sturen naar mijnncf@vpf.nu;
  d. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven per e-mail en waarvoor leden of betrokkenen de verleende toestemming op elk gewenst moment kunnen intrekken door een e-mail te sturen naar mijnncf@vpf.nu of middels de uitschrijflink in het e-mailbericht;
  e. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van de NCF;
  Het anderszins verwerken van persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer leden van de NCF daarvoor expliciet toestemming verlenen.

Artikel 3. Verwerken van bijzondere persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 1. De NCF verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van u, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.
 2. De NCF gaat zorgvuldig om met alle aan haar verstrekte persoonsgegevens. Het bestuur van de NCF is het bevoegd gezag terzake autorisatietoekenning.
 3. De volgende autorisaties kunnen worden verleend:
  • Kantoorpersoneel, individuele belangenbehartigers en zgn. aanspreekpunten ten behoeve van de verwerking van de ledengegevens
  • Webmaster ten behoeve van de verwerking van de webgegevens

Artikel 4. Bewaartermijn

 1. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt leden te identificeren, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.
 2. De NCF bewaart de gegevens zolang het lidmaatschap duurt. De gegevens die ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
 3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen 3 maanden uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Artikel 5. Verstrekken persoonsgegevens aan derden

 1. De NCF verstrekt geen persoonsgegevens van betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover:
  a. Dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
  b. De NCF daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
  c. dit naar het oordeel van de NCF noodzakelijk is om zijn rechten te beschermen; d. een externe partij (de bank t.b.v. de contributies en financieel overzichten voor zover het de bank betreft en het bedrijf dat onze website host) wordt ingeschakeld om bepaalde verwerkingen voor de NCF uit te voeren en er met die derde afspraken zijn gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“verwerkersovereenkomst”);
 2. De NCF registreert en verstrekt niet meer persoonsgegevens dan voor de hierboven beschreven doelen noodzakelijk is.
 3. De NCF hanteert procedures voor de beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens en heeft toegangsbeperkingen ingesteld voor het digitale systeem.
 4. De NCF spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van betrokkenen te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Artikel 6. Websites

 1. De NCF beheert de website www.ncf.nl.
  a. De NCF is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.ncf.nl.
  b. De website www.ncf.nl is openbaar toegankelijk.
  c. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van www.ncf.nl bezoeken.Daarbij worden gegevens als volgt verwerkt: op de website www.ncf.nl wordt gebruik gemaakt van cookies om een optimale werking van deze website te bewerkstelligen. Cookies kunt u zelf verwijderen.
  De NCF zal op haar website alleen gebruik maken van zogenoemde First Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen.
 2. De NCF beheert de website www.mijnncf.nl.
  a. De NCF is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.mijnncf.nl.
  b. De website www.mijnncf.nl is (met uitzondering van de homepage) niet openbaar toegankelijk.
  c. De website is bestemd alleen voor leden van de NCF en de VPF. De leden moeten inloggen met de aan hen verstrekte gebruikersnaam en een zelf gekozen wachtwoord.Daarbij worden gegevens als volgt verwerkt op de website www.mijnncf.nl wordt gebruik gemaakt van cookies om een optimale werking van deze website te bewerkstelligen. Cookies kunt u zelf verwijderen.
  De NCF zal op haar website alleen gebruik maken van zogenoemde First Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen.

  De persoonsgegevens verzameld op deze www.mijnncf.nl worden verwerkt als bedoeld in artikel 2.

Artikel 7. Verwijzingen en links

De websites van de NCF kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. De NCF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. De NCF raadt opdrachtgevers/betrokkenen dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Artikel 8. Recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming

 1. Leden hebben het recht kennis te nemen van de op hun persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Daartoe kunt u de NCF op elk gewenst moment via mijnncf@vpf.nu dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens de NCF van u verwerkt. Het contactadres is: Strevelsweg 700/305, 3083 AS Rotterdam. De NCF draagt vooraf zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.
 2. Daarnaast kunt u als lid op elk gewenst moment de NCF via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, de verwerking te beperken of te verwijderen. Binnen vier weken na indiening wordt leden schriftelijk of digitaal in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:
  a. de gegevens feitelijk onjuist zijn;
  b. de gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;
  c. de gegevens niet terzake dienend zijn;
  d. de gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.
 3. Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de
  wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen uit het Besluit van 13 juni 2001 tot vaststelling van de vergoeding van de kosten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 4. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene. U kunt hiertegen bezwaar maken.

Artikel 9. Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de NCF, kunt u per e-mail met de NCF contact opnemen via mijnncf@vpf.nu of een brief te sturen NCF, Strevelsweg 700/305, 3083 AS Rotterdam.

Artikel 10. Aanpassen privacyreglement

 1. Het bestuur van de NCF heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacyreglement worden leden terzake geïnformeerd. Het meest actuele privacyreglement is ook in te zien op de website www.ncf.nl.
 2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, blijven de overige bepalingen van het privacyreglement alsdan onverminderd van kracht.

Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 22-6-2018 en treedt in werking op 22-6-2018.

Het bestuur van de NCF;

A. van der Smissen, voorzitter,
P.N. van Sintmaartensdijk, secretaris,
T.T.J. Geelhoed, penningmeester,
A.H.M. van Gaans, bestuurslid
E. Renkema, bestuurslid
J.W. Vonk, bestuurslid

Privacyverklaring

Onze websites www.ncf.nl en www.mijnncf.nl worden beheerd door de NCF te Rotterdam. Als u deze websites bezoekt, kan de NCF gegevens van u verwerken. Dit gaat onder meer om gegevens die u invult bij bijvoorbeeld het inschrijfformulier of een bericht dat u verstuurt via de site. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de NCF uw privacy, door naleving van de AVG.
Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in een eventueel aanwezige gedragscode, uw persoonsgegevens door de NCF beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze websites, het gebruik van ‘cookies’ op deze websites en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

De informatie die de NCF op de websites meldt is bedoeld als informatievoorziening voor nieuwe leden, huidige leden en andere belangstellenden.
We verstrekken informatie over de basiszaken – en – taken van de NCF, zoals wie wij zijn en ledeninformatie.
Wij vinden het belangrijk dat wij door middel van onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat er zoal gaande is bij de NCF.
Wij informeren d.m.v. de volgende middelen en (digitale) media:
a. Algemene informatie over de NCF via tekst zoals te vinden op onze website;
b. Illustraties via foto’s van de medewerkers en leden voor promotionele doeleinden;
c. Illustraties via foto’s en tekst van het bondsmagazine Bondig en blogs van medewerkers en leden;
d. Informatie en reglement ten behoeve van de individuele belangenbehartiging en namen van de individuele belangenbehartigers;
e. Informatie vanuit het bestuur;
f. Informatie via onze (digitale) nieuwsbrief;
g. Informatie op onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV);
h. informatie via social media zoals bv Twitter, Instagram etc.

Gebruik van foto’s

Zoals aangegeven maken wij gebruik van foto’s. De reden voor het gebruik van foto’s, ook via de website en onze social media (Twitter etc.), is dat foto’s een snelle illustratie bieden over evenementen, maar ook hoe aantrekkelijk activiteiten bij onze vakbond kunnen zijn, zoals de algemene ledenvergadering en andere activiteiten. Dit betekent dat wij op allerlei passende momenten foto’s willen nemen ter illustratie van onze websites, magazines en/of nieuwsbrieven. Voordat er foto’s worden gemaakt wordt altijd meegedeeld dat er foto’s worden gemaakt en wie daar bezwaar tegen heeft kan dat dan melden bij de fotograaf.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via onze websites via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop de vakbond uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met mijnncf@vpf.nu.

Wijzigingen privacyverklaring

De NCF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring af en toe te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.
Wijzigingen in het deze privacyverklaring zullen steeds aan de leden kenbaar worden gemaakt.

Download hier het privacyreglement als PDF