per 23 november 2020

Statuten VPF

NAAM

ARTIKEL 1
1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging Postactieven Financiën".
2. De vereniging wordt bij afkorting ook genoemd: "VPF".
3. De vereniging wordt in deze statuten verder genoemd: "de vereniging".
4. De vereniging is opgericht op 7 augustus 2000.
5. Daar waar gesproken wordt over de leden, wordt bedoeld de leden van de vereniging.

 

ZETEL

ARTIKEL 2
De vereniging heeft zijn zetel te Rotterdam.

 

DOEL

ARTIKEL 3
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van:
- de gemeenschappelijke belangen van de leden;
- de persoonlijke belangen voor zover zij betreffen de positie als voormalig personeelslid van het Ministerie van Financiën en zijn diensten.
2. De vereniging wil dit doel bereiken onder meer door:
a. afname van modules bij de "Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën", hierna te noemen “NCF”;
b. het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten;
c. het bevorderen van onderlinge samenwerking en goede contacten;
d. informatievoorziening op het terrein van postactieven;
e. het zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties uitgeven van vakbondsbladen en digitale nieuwsbrieven.
f. advies en ondersteuning via modules als bedoeld in letter a.

 

GRONDSLAG

ARTIKEL 4
De vereniging is onafhankelijk, zonder binding met een bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, onder volledige eerbiediging van de godsdienstige, wereldbeschouwelijke of politieke overtuiging van de leden. De vereniging streeft genderneutraliteit na.

 

LEDEN

ARTIKEL 5
1. De vereniging kent leden en donateurs.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn:
    a. zij die het Ministerie van Financiën en zijn diensten hebben verlaten op basis van:
- een pensioenregeling;
- een regeling voor vervroegd uitreden;
- een WW-uitkering met een aanvullende bovenwettelijke uitkering,
  bestaande uit een aanvullende uitkering en een aansluitende uitkering;
- een andere regeling met soortgelijke strekking.
    b. zij die als lid van de NCF de leeftijd van vijf en zestig (65) jaar hebben bereikt.
    c. zij die benoemd zijn tot erelid of lid van verdienste van de NCF.
3. Donateurs van de vereniging kunnen zijn personen, instellingen of bedrijven die een vrijwillige bijdrage leveren in de vorm van geld, goederen of in natura. Zij hebben uitsluitend het recht om de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.
4. Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk of digitaal bij de secretaris te geschieden.
5. Het bestuur houdt een ledenadministratie bij.

 

TOELATING

ARTIKEL 6
1. Over de toelating van leden beslist het bestuur. Een afwijzende beslissing wordt met opgave van redenen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes (6) weken na aanmelding, digitaal of schriftelijk aan belanghebbende medegedeeld.
2. Een eventueel bezwaar tegen de afwijzing moet binnen zes (6) weken na dagtekening van de beslissing, digitaal of schriftelijk, worden ingediend bij de secretaris.
3. De secretaris legt het in lid 2 bedoelde bezwaarschrift voor aan een door het bestuur te benoemen toelatingscommissie.
4. Onder digitaal wordt verstaan een elektronisch communicatiemiddel dan wel een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

 

ERELID OF LID VAN VERDIENSTE

ARTIKEL 7
1. Personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering tot erelid worden benoemd.
2. Personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt kunnen door het bestuur worden benoemd tot lid van verdienste.
3. Ereleden of leden van verdienste van de NCF behouden bij hun overgang naar de vereniging het erelidmaatschap of lid van verdienste.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door digitale of schriftelijke opzegging door het lid of diens gemachtigde;
c. door digitale of schriftelijke opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden:
- wanneer een lid is opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld;
- wanneer het lid de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap en ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de opzegging casu quo ontzetting.
3. Opzegging van het lidmaatschap, zowel door het lid als door de vereniging, kan digitaal of schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
4. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Het opzeggen van het lidmaatschap laat onverlet de aansprakelijkheid van het lid voor de financiële verplichtingen jegens de vereniging.

 

CONTRIBUTIE EN GELDMIDDELEN

ARTIKEL 9
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
3. Ereleden of leden van verdienste van de vereniging zijn vrijgesteld van contributie.
4. De overige geldmiddelen van de vereniging kunnen worden verkregen door baten, subsidies, giften of donaties.

 

BESTUUR

ARTIKEL 10
1. Het bestuur, benoemd door de algemene vergadering, bestaat uit minimaal vijf (5) leden. Drie (3) leden van het bestuur komen voort uit de vereniging en twee (2) leden van het bestuur komen voort uit het bestuur van de NCF.
2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, waarbij de voorzitter voortkomt uit het bestuur van de NCF en de secretaris en penningmeester in functie benoemd worden als leden van de vereniging.
3. Het dagelijks bestuur leidt de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden.
4. Tot lid van het bestuur zijn benoembaar de leden, genoemd in artikel 5, lid 2, die tenminste twee (2) jaar lid zijn van de vereniging, met uitzondering van de voorzitter en een algemeen bestuurslid voortkomend uit het bestuur van de NCF. De leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur.
5. Voor bijzondere aangelegenheden kan het bestuur of een bestuurslid zich laten bijstaan door daarvoor geschikte deskundige personen.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK AFTREDEN – SCHORSING

ARTIKEL 11
1.De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van zes (6) jaar. De termijn van een bestuurslid eindigt op de eerste dag volgende op de algemene vergadering waarin het bestuurslid niet meer herkiesbaar is dan wel niet herkozen is.
2. Een aftredend bestuurslid dat zich herkiesbaar stelt, is direct herbenoembaar.
3. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk tijdelijk door het bestuur voorzien. Deze tijdelijke voorziening eindigt uiterlijk op de datum van de eerstvolgende algemene vergadering.
4. Ieder bestuurslid kan te allen tijde door een besluit van een algemene vergadering worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag door een algemene vergadering, eindigt door het verloop van die termijn.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt per direct door het bedanken door het bestuurslid en door het beëindigen van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 8, lid 1, letter a tot en met letter d en artikel 8, lid 3 slotzin.

 

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING BESTUUR

ARTIKEL 12
1. a. De voorzitter roept een bestuursvergadering bijeen.
b. De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen op verzoek van ten minste drie (3) bestuursleden. Daarna volgt een uitnodiging met agenda verzorgd door de secretaris.
c. De in lid 1, letter b bedoelde vergadering wordt gehouden uiterlijk veertien (14) dagen na het gedane verzoek.
d. Aan de vergadering gaat uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de bestuursvergadering een door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende toelichting en onderliggende stukken. Als de secretaris ontbreekt moet de voorzitter hiervoor zorgdragen.
2. Het dagelijks bestuur maakt de agenda op. De voorzitter is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van een bestuurslid.
3. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon een verslag opgemaakt, dat wordt vastgesteld door het bestuur.

 

BESTUURSTAAK -(BEVOEGDHEDEN) – VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de voorzitter zelfstandig bevoegd en zijn de overige bestuursleden gezamenlijk belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, onder de verplichting om zo spoedig mogelijk in de opengevallen vacature(s) voor dit bestuur te voorzien.
3. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, niet zijnde in strijd met wet en regelgeving.

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

ARTIKEL 14
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen bij te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt binnen zes (6) maanden na afloop van het jaar, behoudens in geval van verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn financieel jaarverslag uit onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en legt in de algemene vergadering rekening en verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerd bestuur en dient de begroting over het komende jaar in. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid bij niet-nakoming deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascontrolecommissie van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van deze commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascontrolecommissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, volgens de door de wet gestelde termijn te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 15
1. Aan een algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. Hierin komt ten minste aan de orde:
a. vaststelling van het verslag van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag van de vereniging;
c. het financieel jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde kascontrolecommissie en de begroting voor het komende jaar;
d. de benoeming van de in artikel 14, lid 4 bedoelde kascontrolecommissie voor het volgende verenigingsjaar.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk oordeelt.
4. Met schriftelijke opgave van reden hebben minimaal tien (10) procent van de bevoegde leden het recht op het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het bestuur dient dan uiterlijk twee (2) maanden na het verzoek een algemene vergadering te beleggen. Indien aan het verzoek binnen twee (2) maanden geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoeker zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in hetzij het verenigingsblad, hetzij twee landelijke dagbladen.

 

TOEGANG TOT EN STEMRECHT IN DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16
1. Toegang tot een algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Geen toegang hebben ontzette leden en geschorste bestuursleden.
4. a. De leden van de vereniging hebben stemrecht in de algemene vergadering.
b. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
c. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
d. Eén lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

 

VOORZITTERSCHAP - VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17
1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering maakt de secretaris het verslag op. Ontbreekt de secretaris dan wijst de voorzitter een ander bestuurslid aan. Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 18
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat er door de vergadering een besluit genomen is, alsmede over de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Een blanco of onthouden stem wordt geacht te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Staken de stemmen over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in de algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen - met uitzondering van een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift over het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt digitaal of schriftelijk aan de adressen van de leden of via het vakbondsblad.
2. Het bestuur maakt de datum van deze vergadering uiterlijk drie (3) maanden vooraf bekend.
3. De te behandelen punten worden tenminste veertien (14) dagen voorafgaande aan de datum waarop de algemene vergadering wordt gehouden ter kennis van de leden gebracht.

 

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 20
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Het bestuur moet, nadat zij de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging heeft gedaan, tenminste zeven (7) dagen voor die algemene vergadering alle leden in kennis stellen van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

ARTIKEL 21
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens een bestemming aan het batig saldo gegeven, met inachtneming van het in artikel 3 lid 1 beoogde doel.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering waarin het besluit tot ontbinding wordt genomen anders besluit.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 22
1. De algemene vergadering en het bestuur kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over alle onderwerpen, waarvan een regeling gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.