Verslag 2022

Verslag Algemene Vergadering VPF

1. OPENING
De voorzitter heet iedereen welkom in deze gelukkig weer fysieke Algemene Vergadering (AV) die gehouden wordt in het Atlas theater in Emmen. Hierna is de AV om 11:00 uur formeel geopend.

Namens het bestuur zijn aanwezig Albert van der Smissen (voorzitter), Ad van Gaans (secretaris), Antoon Bonke (plaatsvervangend [plv.] voorzitter) en Hans van der Zwet Slotenmaker (ledenadministratie). Om persoonlijke reden is Thomas Geelhoed (penningmeester) afwezig.

Er zijn 82 personen aanwezigen in deze AV, waaronder 42 stemgerechtigde leden. Ook hebben zich 3 leden aangemeld om online deel te nemen. 12 leden hebben zich vooraf afgemeld, 6 aangemelde personen waren niet aanwezig.

In een moment van stilte wordt stil gestaan bij de 12 overleden leden in 2021. Dit zijn Jos Bosveld, Tineke Wiegman-Glaser, Walter Keij, Kees Kooijman, Cornelia Agenita Hol-Platteeuw, PJ Hazenbos, Pieter van der Jagt, Pieter Johannes, Jan Ponse, Pierre Ophelders, Henk Davelaar en Ton Thorn.

Tot slot wordt het volledige dagprogramma “Wildlands Adventure Zoo Emmen” doorgenomen.

2. MEDEDELINGEN
De voorzitter vraagt aandacht voor de leden die via het collectief van de NCF/VPF een zorgverzekering hebben bij CZ. Stichting Fincover biedt hiervoor ook goede mogelijkheden in haar collectief met CZ.

Alle bestuursleden VPF zijn tijdig UBO-geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur onderzoekt mogelijkheden tot de aanschaf van enig Pr-materiaal, zoals bijvoorbeeld banners en andere huisstijldragers.

3. VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter stelt de agenda ongewijzigd vast.

4. OPENINGSWOORD VOORZITTER
De voorzitter geeft een korte toelichting op de komende indexering van het pensioen en over de bijstand van Carel Loman bij individuele belangenbehartiging, hulp bij aangifte en uitleg over (fiscale) middeling.

5. VERSLAG AV 25 JUNI 2021
De plv. voorzitter behandelt het verslag van de AV van 25 juni 2021. Iedereen heeft al in de voorafgaande periode de gelegenheid gekregen om hierop te reageren. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Er zijn vanuit de vergadering geen reacties.
De AV keurt aldus – met dank aan de secretaris – unaniem het verslag van de AV-2021 goed.

6. JAARVERSLAG 2021
De plv. voorzitter behandelt het jaarverslag VPF van 2021. Ook hier heeft iedereen al in de voorafgaande periode de gelegenheid gekregen om te reageren. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Er zijn vanuit de vergadering geen reacties.
De AV keurt aldus – met dank aan de secretaris – unaniem het jaarverslag 2021 goed en verleent het bestuur hiermee décharge voor het gevoerde beleid over 2021.

7. JAARREKENING 2021 (INCL. BEGROTINGEN 2022-2023)
De voorzitter geeft bij afwezigheid van de penningmeester – in zijn toelichting aan dat “we het goed doen”. We hebben een gezonde contributie opbrengst en de laatste jaren een prima ledenaanwas door de instroom van veel NCF’ers via de uitstroomrgeling Switch.
We investeren de komende tijd in PR en materiaal daartoe en ook in sociale activiteiten.

Wat de jaarstukken betreft, abusievelijk waren jaartallen 2020 en 2019 nog vermeld, wat nu gewijzigd is in 2021 en 2020. De aan de NCF over te boeken saldi van € 10.000,- van 2020 en van 2021 staat nog op de rekening van de VPF.

Er zijn vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen.
De AV stemt aldus – met dank aan de penningmeester – unaniem in met de financiële rekening en verantwoording over 2021 en de begrotingen 2022-2023.

8. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 2021
De voorzitter behandelt het verslag van de kascontrolecommissie 2021.
Dit jaar hadden hier zitting in Carel Loman en Gerard Pereboom. De voorzitter bedankt hen voor de inzet. Namens de kascommissie geeft Carel een mondelinge toelichting, inclusief een opmerking over het eigen vermogen. Er zijn geen reacties uit de AV.
De AV verleent hiermee het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid 2021 en de verantwoording daarvan.

9. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2022
De plv. voorzitter behandelt de benoeming van de kascontrolecommissie 2022.
Hij vraagt de deelnemers om aan te geven wie er beschikbaar is en toegevoegd wil worden aan de lijst. Zich aangemeld hebben dit keer Carel Loman, Gerard Pereboom, Edo Pattenier, Nico Goor en Peter van der Zanden. De penningmeester nodigt in 2023 tijdig twee kandidaten uit.

10. SOCIALE ACTIVITEITEN 2023
De plv. voorzitter geeft een korte toelichting op het agendapunt sociale activiteit 2023.
Vanuit de vergadering komen suggesties om de AV-2023 te organiseren ergens in Overijssel, in Noord-Holland (bijvoorbeeld Hoorn – Medemblik – Enkhuizen), in (Zuid) Limburg of op het Oost-Friese Waddeneiland Borkum in Duitsland (via een boot vanuit de Eemshaven).

Afgesproken wordt dat de bestuursleden Antoon Bonke en Ad van Gaans aan de slag gaan met de voorbereidingen van locatie en opzet van de AV-2023. Het bestuur beoordeelt dit vervolgens en neemt een weloverwogen besluit. De uiteindelijke datum en locatie zal vroegtijdig met de leden worden gecommuniceerd.

11. RONDVRAAG
De plv. voorzitter constateert dat er geen gebruik gemaakt wordt van de rondvraag.

12. SLUITING
De plv. voorzitter bedankt alle leden voor de inbreng en wenst alle aanwezigen een gezellig vervolg van de dag en sluit hierna de AV.

Hiermee is de AV van 17 juni 2022 formeel gesloten.

AANSLUITEND OP DEZE AV:

Een korte uitleg van Carel Loman over (fiscale) middeling. Hierbij wordt de belasting berekend over het gemiddelde inkomen in 3 jaren. Dit kan aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld recent met Switch uitgetreden collega’s.

Een presentatie van Martin Zigterman over pensioen. Het betreft hier het nieuwe pensioenstelsel en de gevolgen voor gepensioneerden, het indexeren na 1 juli 2022 en eventuele nacalculatie bij voldoende dekkingsgraad.