Verslag 2023

Verslag Algemene Vergadering VPF

VOORLICHTING VAN APG OVER NIEUW PENSIOEN CONTRACT

De voorzitter geeft de voorlicht(st)er het woord.
Op verzoek van APG zijn hierover geen aantekeningen gemaakt.

1. OPENING

De voorzitter heet iedereen welkom in deze Algemene Vergadering (AV) die gehouden wordt in het Amsterdamse Huis van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
Hiermee is de AV om 11:45 uur formeel geopend.

Namens het bestuur zijn aanwezig Albert van der Smissen (voorzitter), Thomas Geelhoed (penningmeester), Ad van Gaans (secretaris), Antoon Bonke (plaatsvervangend voorzitter) en Hans van der Zwet Slotenmaker (ledenadministratie). Tevens een dankwoord aan de partners van het bestuur die op de achtergrond meehelpen met de organisatie van deze dag.

Er zijn 88 personen aanwezigen in deze AV, waaronder 48 stemgerechtigde leden. Ook hebben zich 2 leden aangemeld om online deel te nemen. 8 leden hebben zich vooraf afgemeld, 6 aangemelde personen zijn niet aanwezig.

In een moment van stilte worden de 8 overleden leden in de periode vanaf de vorige AV-2022 herdacht. Dit zijn Dirk Jan IJkema – Peter van den Bos – Roel Gabout – Piet Verbeek – Louis de Hollander – Koos Gordijn – Jan Pieter Gorter – Leo van de Giessen.

Tot slot wordt het volledige dagprogramma “Zuiderzeemuseum” doorgenomen.

2. MEDEDELINGEN

De voorzitter licht toe dat we proberen om nogmaals een voorlichting van ABP/APG te organiseren, dan waarschijnlijk na februari 2024 zodra er meer informatie bekend is.

Aandacht wordt gevraagd bij de leden die via het collectief van de NCF/VPF een zorgverzekering hebben bij CZ. Stichting Fincover biedt hiervoor ook goede mogelijkheden in haar collectief met CZ.

Het bestuur heeft de mogelijkheden onderzocht tot de aanschaf van enig Pr-materiaal, met mooie banners vandaag als resultaat.

Declaratieformulieren kunnen ingevuld/ondertekend worden ingeleverd bij de secretaris of bij de dames achter in de zaal.

Gezien de zonnig warme vandaag zijn er voor iedereen voldoende flesjes water vrij beschikbaar.

3. VASTSTELLING AGENDA

De voorzitter stelt de agenda ongewijzigd vast.


4. OPENINGSWOORD VOORZITTER

De voorzitter geeft toelichting op het toenemend aantal AV-bezoekers de laatste jaren. We willen als bestuur nog meer leden met partner of een andere gast in de AV ontmoeten. Het streven is om uiteindelijk een dubbel aantal bezoekers te hebben. We willen graag actief en gastvrij investeren in onze leden met een aantrekkelijk dagprogramma, in plaats van bijvoorbeeld de contributie iets te verlagen.

Onze zusterorganisatie NCF benadert haar leden die gezien leeftijd/uittreding een overstap kunnen gaan maken naar de VPF. Dit kunnen en mogen we als VPF niet zelf, gezien de AVG. De administratieve taken, bijvoorbeeld in de sfeer van de ledenadministratie en communicatie via nieuws- en pensioenbrieven, zijn belegd bij de kantoororganisatie van de NCF.

5. VERSLAG AV 17 JUNI 2022

De voorzitter behandelt het verslag van de AV van 17 juni 2022. Iedereen heeft al in de voorafgaande periode de gelegenheid gekregen om hierop te reageren. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Er zijn ook vanuit de vergadering geen reacties.

De AV keurt aldus – met dank aan de secretaris – het verslag van de AV-2022 unaniem goed.

6. JAARVERSLAG 2022

De voorzitter behandelt het jaarverslag VPF van 2022. Ook hier heeft iedereen al in de voorafgaande periode de gelegenheid gekregen om te reageren. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Er zijn ook vanuit de vergadering geen reacties.

De AV keurt aldus – met dank aan de secretaris – het jaarverslag 2022 unaniem goed en verleent het bestuur hiermee décharge voor het gevoerde beleid over 2022.

7. JAARREKENING 2022 (INCL. BEGROTINGEN 2023-2024)

De penningmeester geeft in zijn toelichting aan dat we er goed voor staan. Hij loopt paginagewijs de jaarstukken 2022 door, met daarin de balans per 31 december die een kleine toename van het eigen vermogen kent, de staat van baten en lasten en de toelichting op de jaarrekening.

Vanuit de AV worden vragen over representatiekosten, locatiekosten AV en reiskosten AV nader toegelicht.

De begrotingen 2023 en de voorlopige begroting 2024 leiden niet tot aanvullende vragen of opmerkingen.

De AV stemt aldus – met dank aan de penningmeester – unaniem in met de financiële rekening en verantwoording over 2022 en de begrotingen 2023-2024.

8. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 2022

De penningmeester behandelt het verslag van de kascontrolecommissie 2022.

Dit jaar hadden hier zitting in Carel Loman en Gerard Pereboom. Zij worden bedankt voor hun inzet.

Namens de kascommissie geeft Carel Loman een korte mondelinge toelichting.

Er zijn geen reacties uit de AV.

De AV verleent hierna het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid 2022 en de verantwoording daarvan.

9. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2023

De penningmeester behandelt de benoeming van de kascontrolecommissie 2023.

Hij vraagt de deelnemers om aan te geven wie er beschikbaar is en toegevoegd wil worden aan de lijst.

Dit keer melden zich aan Carel Loman, Gerard Pereboom, Joop van Oord, Cobus Hollander en Johan Veenstra. De penningmeester nodigt in 2024 tijdig twee kandidaten uit.

10. RONDVRAAG

De voorzitter constateert dat er geen gebruik gemaakt wordt van de rondvraag.

11. SLUITING

De voorzitter bedankt alle leden voor de inbreng, hoopt dat hij volgend jaar iedereen weer gezond en wel mag terug zien en wenst alle aanwezigen een gezellig vervolg van de dag.

Hiermee is de AV van 16 juni 2023 formeel gesloten.